Deklaracja dostępności 13.02.2021 18:49

<h1>DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI NA STRONIE</h1>

 <p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony <a href="https://www.nowoczesnaszkola.edu.pl" id="a11y-url">www.nowoczesnaszkola.edu.pl</a></p>

<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2007-10-10</span>.</p>

<p>Data ostatniej dużej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2018-01-15</span>.</p>

<p id="a11y-status">Strona internetowa jest <span style="color:red;"><strong>częściowo zgodna</strong></span> z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace w celu usunięcia niedogodności.</p>

<p>Jednocześnie zapewniono alternatywny sposób dostępu publikowanych dokumentów polegający na zapewnieniu kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.</p>

<p>Oświadczenie sporządzono dnia <span id="a11y-data-sporzadzenie">2021-01-07</span>. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</p>

<p>Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.</p>

<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>

 <p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan <span id="a11y-osoba">Krzysztof Rosiak</span>, adres poczty elektronicznej: <span id="a11y-email">krzysztof.rosiak@nowoczesnaszkola.edu.pl</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</p>

<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.<br>Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.<br>W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.<br>Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" target="_blank"><strong>Rzecznika Praw Obywatelskich.</strong></a></p>

 <h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>

<p>Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź, ul Narutowicza 122</p>

 <p>Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Narutowicza 122 i od ulicy Debicha. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od ulicy Narutowicza znajduje się podjazd dla wózków.</p>

<p>Portiernia znajduje się po lewej stronie przy wejściu od ul. Narutowicza.</p>

<p>Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale dydaktyczne, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój w bursie) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp ze względu na windę, która została zamontowana w budynku.</p>

<p>Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na I piętrze. </p>

<p>Przed budynkiem od strony ulicy Debicha wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.</p>

<p>Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.</p>

<p>W szkole nie ma pętli indukcyjnych.</p>

<p>W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.</p>

<p>Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na <a href="http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/" target="_blank"><strong>stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi</strong></a>.</p>

 

Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional