KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - referent ds. słuchaczy 16.12.2009 21:33

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE –  referent ds. słuchaczy

W Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 ze zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2005 r. nr 50, poz. 398)

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla dorosłych w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. uczniowskich - pełen etat

1.Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 • ma obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończył szkołę wyższą oraz posiada co najmniej  2 – letnią  praktykę  zawodową .

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Microsoft OFFICE oraz znajomość Internetu,
 • biegła znajomość Systemu Informacji Oświatowej,
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty,
 • znajomość przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy
 • dyspozycyjność

3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje między innymi:

 • prowadzenie sekretariatu słuchaczy
 • sporządzanie i archiwizacja dokumentacji słuchaczy
 • sporządzanie sprawozdawczości (GUS, SIO itp.),
 • wystawianie dokumentów, legitymacji, indeksów i zaświadczeń dla słuchaczy
 • zabezpieczenie dzienników lekcyjnych
 • udzielanie informacji na temat warunków naboru na poszczególne kierunki
 • współpraca z wykładowcami
 • przygotowanie materiałów na narady kierownictwa i posiedzenia rady pedagogicznej
 • dyżury weekendowe w sekretariacie szkoły

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru MPiPS
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
 • do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem ,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
 • danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
 • konkursu na stanowisko samodzielnego referenta .

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu
w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w  Łodzi, ul. Narutowicza 122.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – referent ds. słuchaczy. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP – Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi www.nowoczesnaszkola.edu.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w szkole.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6319848

Łódź, dnia 16 grudzień 2009 roku.

Komunikat wprowadzony przez:
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional