KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INFORMATYK 12.05.2016 19:49

OGŁOSZENIE  O NABORZE KONKURSOWYM NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

informatyk

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ŁODZI

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2014 r.  poz. 1202 ze zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1786)

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

informatyk

w wymiarze ¼ etatu

1.         Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe lub średnie – preferowany kierunek informatyczny,

2.          Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów oświatowych i samorządowych, postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość Systemu Informacji Oświatowej,
 • znajomość programu zarządzanie oświatą VULCAN,
 • bardzo dobra znajomość obsługi i serwisu sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieciowych, umiejętność ich instalacji i konfiguracji,
 • dobra znajomość programów graficznych,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows,
 • znajomość pakietów biurowych Microsoft Office,
 • umiejętność tworzenia stron internetowych (znajomość HTML, PHP, JS),
 • dobra znajomość systemów zarządzania treścią (CMS), znajomość Joomla! będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka lub podobnym,
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
 • dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność,
 • zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia,

 

 

 

3.       Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje między innymi:

·         administrowanie systemem informatycznym,

·         obsługę sieci komputerowej i urządzeń sieciowych na terenie CKUNT w Łodzi oraz serwis urządzeń i programów użytkowych szkoły a w szczególności:

-       konfigurację i konserwację sieci komputerowej,

-       zdalne zarządzanie zasobami sieci w szczególności serwerem MS SQL 2005 Express Edition,

-       kontrolę zasobów komputerowych pod kątem antywirusowym,

-       konfiguracje switchy, routerów i drukarek sieciowych,

-       pomoc w obsłudze Systemu Informacji Oświatowej ( SIO ),

-       odpowiedzialność za kompletowanie i przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i instrukcji,

-       wykonywanie i archiwizacja kopii zapasowych,

·         obsługę i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizację stron internetowych,

·         zarządzanie oraz aktualizacja pakietu oprogramowania oświatowego Vulcan,

·         administracja Biuletynem Informacji Publicznej,

·         nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:

-       zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w CKUNT w Łodzi,

-       odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,

·         rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez użytkowników.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru MPiPS
 • dyplom  ukończenia szkoły,
 • świadectwa z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane oskarżenia z publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka,


5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu
w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, ul. G. Narutowicza 122.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – informatyk”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP – Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi
(http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Centrum. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6319848

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

 


mgr Sławomir Fater


Łódź, dnia 12.05.2016 r.

Komunikat wprowadzony przez:

Historia zmian:

 • 12.05.2016 20:00 (przez: )
 • 12.05.2016 20:00 (przez: )
 • 12.05.2016 20:00 (przez: )
 • 12.05.2016 19:59 (przez: )
 • 12.05.2016 19:49 (przez: )
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional