ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 08.02.2018 14:09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi zarządzania projektem oraz prowadzenia dokumentacji projektowej projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii - Kuźnią nowoczesnych kadr, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020” Nr sprawy: IP/V11.4.1/01.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Komunikat wprowadzony przez: Informatyk CKUNT
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional